Felhívás óvodai beiratkozásra a 2019/2020. nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a törökbálinti önkormányzati és törökbálinti német önkormányzati fenntartású óvodákban az óvodai beíratás időpontja:

 1. április 24. (szerda) 8 – 17 óra
 2. április 25. (csütörtök) 8 – 17 óra

Az óvodai felvételt megelőzően az intézményekben óvodai tájékoztatóra kerül sor, melynek időpontja:

a Nyitnikék Óvodában: 2019. április 9. délelőtt 9-11. óra

a Bóbita Óvodában: 2019. április 8. 17 órától az Árpád utcai épület tornatermében

a Walla József Óvodában: 2019.április 10. 17 óra a szülők számára, április 13. 10-11.30 a gyerekek és a szülők számára

a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvodában: 2019. április 11. 16 órától a Német Közösségi Házban

Letölthető nyomtatványok:

(A nyomtatványok letöltéséhez Adobe Reader program szükséges, mely ingyenesen és magyar nyelven letölthető ITT)

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni.  A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvodai felvétel iránt abban az óvodában kell jelentkezni, amely a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint körzetileg köteles (kivéve a Csupaszív Kétnyelvű Óvodát). Az óvodai körzetek beosztása megtekinthető ITT, a német nemzetiségi önkormányzat honlapján (www.tbnko.hu), az óvodákban és a bölcsödében.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvoda működési területe a település teljes területére terjed ki, így az oda történő felvétel iránti kérelmet közvetlenül az intézménybe kell benyújtani.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző óvodák jegyzéke a hatályos alapító okiratnak megfelelően megtekinthető település honlapján. (www.torokbalint.hu).

Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • a saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 • a gyermek TAJ kártyájátó
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatot
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 • szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a címen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik
 • nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
 • amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást

A nemzetiségi nevelést folytató Csupaszív Kétnyelvű Óvodába történő jelentkezés esetén a fentebb felsorolt dokumentumokon kívül kérjük még csatolni nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szerepelő I. és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok, valamint a Csupaszív Kétnyelvű Óvodába történő jelentkezéshez szükséges további űrlapok letölthetők, valamint a német nemzetiségi önkormányzat honlapjáról – www.tbnko.hu – és beszerezhetők az óvodákban, a bölcsődében, valamint a polgármesteri hivatalban is.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül az érdeksérelemre hivatkozással kérheti a döntés felülvizsgálatát. Az erre vonatkozó kérelmet Törökbálint Város Jegyzőjének kell címezni, de az érintett intézménynél kell benyújtani (formanyomtatvány letölthető a www.torokbalint.hu honlapról.) Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással.

Törökbálint, 2019. március 1.

Kailinger Ildikó s.k.

Törökbálint Város Jegyzője